Társadalom és Kommunikáció

1.      Társadalom és kommunikáció I. tantárgy 9. évfolyam                                         36 óra

 

1.1.   A tantárgy tanításának célja

A tanulók ismerjék meg a fegyveres szervek kommunikációjának jellegzetességeit. A tanulók ismerjék meg a kommunikációs, a szociálpszichológiai és önismereti alapfogalmakat.

 

1.2.   Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

Nincs

 

1.3.   Témakörök

 

1.3.1.      Kommunikációs alapismeretek                                                              12 óra

A kommunikáció folyamata, jellemzői.

A mindennapi kommunikáció és a fegyveres szervek kommunikációjának hasonlóságai és különbözőségei.

A testbeszéd helye és szerepe a kommunikációban.

A kommunikációs zajok.

A hiteles kommunikáció jellemzői.

 

1.3.2.      Szociálpszichológiai alapismeretek                                                       12 óra

A Szociálpszichológia fogalma, tárgya, területei.

Az előítélet.

Egyén és csoport viszonya.

Pozitív és negatív attitűd.

A magatartás fogalma, a legtipikusabb magatartásformák.

Az antiszociális magatartásformák.

A deviancia fogalma, deviáns jelenségek. 

 

1.3.3.      Önismeret                                                                                                    12 óra

A szocializáció folyamata, szociális szerepek, a szereptanulás.

Az érett személyiség jellemzői.

Az önismeret fogalma, összetevői.

A reális önkép és a hiányos vagy fals önismeret

Önbizalom.

Az reális önismeret jelentősége és szerepe a fegyveres szervek munkájában.

2.      Társadalom és kommunikáció II. tantárgy 10. évfolyam                                     36 óra

 

2.1.   A tantárgy tanításának célja

A tanulók ismerkedjenek meg a szociológia és a pszichológia alapfogalmaival. Ismerjék meg a személyiségfejlődés alapjait, a különböző személyiségtípusokat és viselkedési formákat.

 

2.2.   Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

Nincs

 

2.3.   Témakörök

 

2.3.1.      Szociológiai alapismeretek                                                                                

A szociológia fogalma, tárgya; a társadalmi sokféleség.

A társadalom és az egyén viszonyai.

Társadalmi csoportok, konfliktusok, erőszak.

Változás és állandóság a társadalomban (pl. globalizáció, migráció).

A városok és falvak jellemzői.

A kisebbségek helyzete Magyarországon.

A fegyveres szervek feladatai a társadalmi problémák kezelésében.

 

2.3.2.      Pszichológiai alapismeretek                                                                              

A pszichológia fogalma, lelki jelenségek.

A központi idegrendszerre, így a lelki jelenségekre is ható, azt károsító anyagok (dohány, alkohol, drog).

A pszichológia feladata.

Pszichológiai kutatási területek.

A tömegkommunikáció és a médiumok hatása a személyiség fejlődésére. Egyetemes, társadalmi értékrend és változásai a történelemi fejlődés során.

 

2.3.3.      A személyiségfejlődés alapjai                                                                           

A személyiség fogalma, jellemzői.

A személyiség kialakulása, fejlődését meghatározó tényezők.

Személyiségtípusok.

A fegyveres szervek tagjaival szemben támasztott magatartási és viselkedési elvárások.

Az agresszív magatartás jellemzői, az indokolatlan agresszivitás.

Az asszertív magatartás jellemzői

A fegyveres szervek intézkedéseikor felmerülő tipikus helyzetek, személyes reakciók, ezek elemzése.

 

2.4.   A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) Tanterem

 

2.5.   A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)

 

2.6.   A tantárgy értékelésének módja

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékelés

 

3.      Társadalom és kommunikáció gyakorlat tantárgy                                                18 óra

 

3.1.   A tantárgy tanításának célja

A tanulók ismerjék meg az egyértelmű, hiteles és hatékony kommunikáció alapjait. Ismerjék meg az őszinte és hiteles személyiség folyamatos fejlesztésének lehetőségeit.

 

3.2.   Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

Nincs

 

3.3.   Témakörök                                                                                                                   

 

3.3.1.      A fegyveres szervek sajátos kommunikációját fejlesztő gyakorlatok - a drámajáték módszerei és fejlesztő „játékai” segítségével                  6 óra

Kapcsolatteremtő és bizalomjátékok.

Kapcsolatfelvétel, üzenetváltás.

A magán (személyes hangú) és hivatalos nyelvi kommunikáció jellemzői.

A hivatalos szóbeli kommunikáció fejlesztése: nyilvános megnyilatkozás.

A hivatalos témájú írásbeli kommunikáció fejlesztése: a hivatalos szöveg jellemzői.

A hivatásos szöveg jellemzőinek megfigyeltetése különböző rendészeti tárgyú dokumentumokban, újságcikkekben (szövegelemzés).

A hivatalos szövegjellemző fordulatainak felhasználásával adott témáról személyes hangú, illetve hivatalos szöveg alkotása, a különbségek megfigyelése. Szakszó-tár, szövegépítés.

A metakommunikáció jeleinek értelmezése.

A test mint kommunikációs eszköz, testbeszéd gyakorlatok.

Térhasználat fejlesztése, a helyes térköz megválasztása.

Különböző élethelyzetek-szerepek megjelenítése gesztus, mimika, testtartás segítségével, felismerésük.

A kommunikációs zavarok leküzdésére szolgáló gyakorlatok (példák gyűjtése, megfigyelések, analizálások, egyéni és csoportos szituációs játékok).

 

3.3.2.      Önismeret fejlesztését segítő gyakorlatok                                              6 óra

Személyiségünk sajátosságai, működési mechanizmusai.

Önismeret és énkép- a társadalom, a környezet elvárásai és a saját célok összhangja.

Élethelyzetek, reakciók, a tudatos életvezetés képessége - reális jövőkép.

Az önismeret – önértékelés – önbecsülés.

A siker, az elismerés és a kudarc megélése.

Az extrovertált és introvertált személyiség jellemzői.

Önismeretet és személyiséget fejlesztő gyakorlatok és játékok.

A csoport és egyén kapcsolatának nyitottabbá tétele, egymás elfogadásának erősítése játékos formában, az egészséges versenyszellem erősítése (activity, tabu, stb.).

 

3.3.3.      Gyakorlatok a fegyveres szervek feladatellátásához nélkülözhetetlen személyes, társas és szakmai kompetenciák fejlesztésére                                        6 óra

Figyelemösszpontosítást fejlesztő gyakorlatok, a gyors reakció, a rögtönzés. Disputa: vita szervezése.

A kapcsolatok mélyítése: a figyelmes hallgatás, a segítő beszélgetés.

Az együttműködés – a kooperáció fejlesztését segítő gyakorlatok, a képesség fejlesztését segítő játékok.

Az empátia és a türelem fejlesztése.

A személyészlelés, a személyészlelési ítéletek pontosságának fejlesztése.

Az antiszociális magatartás észlelése.

Komplex gyakorlat: adott szituáció (rendőri intézkedés) „mintha” megélése.

 

3.4.   A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

Tanterem

 

3.5.   A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)

Elérhetőség

Név: BSZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Kollégiuma
Cím, levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 53-57.
E-mail: szentgyorgyibcsaba@gmail.com
Telefonszámok:
(66) 323-022
(66) 323-143
Fax:
(66) 321-346
RocketTheme Joomla Templates