Jogi és közigazgatási ismeretek 1

Jogi és közigazgatási ismeretek I. tantárgy 10. évfolyam                                           54 óra

 

1.1.   A tantárgy tanításának célja

A tanulók ismerjék meg a jogi alapokkal kapcsolatos fogalmakat és a jogalkotás alapjait. Ismerjék meg az Alaptörvény rendelkezéseit, az állampolgárságra vonatkozó szabályokat, az emberi jogi alapnormákat, a polgári jog alapjait, a büntetőjog általános részi rendelkezéseit és a kriminalisztika alapfogalmait, eszközeit, módszereit.

 

1.2.   Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

Nincs

 

1.3.   Témakörök

 

1.3.1.      Jogi alapismeretek                                                                                     12 óra

Normák, értékek, erkölcsi szabályok, társadalmi szabályok, mint az emberi együttélés alapjai.

A jog kialakulása, szerkezete.

A jogi norma fogalma, jellemzői.

A jogkövetkezmény fajtái: joghatás, szankció.

A jogalkotás jellemzői, fajtái, szervei, szakaszai, folyamata.

A jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök.

A jogszabályok érvényessége és hatálya.

A jogalkalmazás fogalma, szakaszai, fajtái.

 

1.3.2.      Állam-, alkotmány-, és nemzetközi jogi alapismeretek                     12 óra

Az állam fogalma, kialakulása, rendeltetése.

Az alkotmányjog alapfogalmai.

Az alkotmányosság fogalma és követelményei.

Magyarország Alaptörvényének célja, szerkezete, alapelvei.

Az emberi jogok érvényesülésének sajátosságai a fegyveres szervek munkájában. A nemzetközi jog fogalma, alapelvei, szerepe.

A diplomáciai mentesség fogalma, a diplomáciai és személyes mentességet élvező személyekre vonatkozó nemzetközi jogi rendelkezések.

Magyarország és az Európai Unió.

A humanitárius jog alapvető rendelkezései.

 

1.3.3.      Polgári jog                                                                                                   10 óra

A polgárjog fogalma.

A Polgári Törvénykönyv szerkezete.

A polgári jog alapelvei.

A személy fogalma.

Jogképesség, cselekvőképesség fogalma, az ember cselekvőképessége.

A személyhez fűződő jogok sérelmének esetei.

A személyhez fűződő jogok védelmének polgári jogi eszközei.

A szerződés fogalma.

A tulajdonjog alanya, tárgya és tartalma.

A birtok, a birtok fajtái.

A felelős őrzés.

 

1.3.4.      Büntetőjog általános rész                                                                         12 óra

A büntetőjog fogalma, meghatározása tágabb és szűkebb értelemben.

A büntetőjog részei.

A büntetőjog alapelvei.

A büntetőjog jogforrásai.

A Büntető Törvénykönyv (Btk.) szerkezete.

A Btk. időbeli, területi és személyi hatálya.

A bűncselekmény fogalma, súly szerinti felosztása.

A bűncselekmény elkövetői, megvalósulási szakaszai.

Általános törvényi tényállás szerkezete, elemei.

Büntethetőségi akadályok rendszere.

A katonákra vonatkozó rendelkezések.

 

1.3.5.       Kriminalisztika, kriminológia                                                                  8 óra

A kriminalisztika fogalma, tárgya, felosztása.

A krimináltechnika fogalma, rendszere.

A büntetőeljárási cselekményekkel kapcsolatos krimináltaktikai ajánlások és módszerek.

A kriminológia fogalma, tárgya.

A bűnözés fogalma, kialakulásának tényezői.

A bűnözés szerkezete, az áldozatok szerepe a bűncselekmény megvalósulásában.

 

Jogi és közigazgatási ismeretek II. tantárgy  11. évfolyam                                         36 óra

 

1.4.   A tantárgy tanításának célja

A tanulók ismerjék meg a szabálysértési alapfogalmakat, az egyes bűncselekmények és szabálysértések főbb jellemzőit. Ismerjék meg a helyszínbírságra vonatkozó általános szabályokat.

 

1.5.   Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

Nincs

 

1.6.   Témakörök

 

1.6.1.      Büntetőjog különös rész                                                                          16 óra

Személy elleni bűncselekmények.

Emberölés.

Erős felindulásban elkövetett emberölés.

Testi sértés.

Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés.

Segítségnyújtás elmulasztása.

Kényszerítés, személyi szabadság megsértése.

Magánlaksértés.

Magántitok megsértése.

Rágalmazás.

Becsületsértés.

Közlekedési bűncselekmények.

Közúti baleset okozása.

Járművezetés ittas vagy bódult állapotban.

Cserbenhagyás.

Az államigazgatás, igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekmények.

Bántalmazás hivatalos eljárásban.

Kényszervallatás.

A hivatalos személy elleni bűncselekmények.

Hamis vád.

Hatóság félrevezetése.

Hamis tanúzás, hamis tanúzásra felhívás.

Bűnpártolás.

Vesztegetés.

A közrend elleni bűncselekmények.

Közveszély-okozás.

Közérdekű üzem működésének megzavarása.

Terrorcselekmény.

Visszaélés robbanóanyaggal vagy robbanószerrel.

Visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel.

Állatkínzás.

Közveszéllyel fenyegetés.

Garázdaság.

Önbíráskodás.

Közokirat-hamisítás.

Visszaélés kábítószerrel.

A vagyon elleni bűncselekmények.

Lopás.

Sikkasztás.

Csalás.

Rablás.

Kifosztás.

Zsarolás.

Rongálás.

Jogtalan elsajátítás.

Orgazdaság.

Jármű önkényes elvétele.

 

1.6.2.      Szabálysértési alapismeretek                                                                  10 óra

A szabálysértés fogalma, a szabálysértésekre vonatkozó jogszabályok hatálya.

A szabálysértési jog fogalma, forrásai.

A szabálysértések csoportosítása.

A szabálysértés elkövetői.

A szabálysértésért való felelősség, a szabálysértési felelősséget kizáró, megszüntető okok.

A fiatalkorú fogalma, eljárásjogi helyzete.

A katona fogalma, a katonákra vonatkozó rendelkezések.

A szabálysértési ügyekben eljáró hatóságok és az eljárásban részt vevő személyek.

A szabálysértési eljárás megindítása, felfüggesztése, megszüntetése.

A szabálysértési eljárás szakaszai, az eljárás általános szabályai. Kényszerintézkedések a szabálysértési eljárásban.

A szabálysértési hatóság előtti eljárás.

A bíróság előtti eljárás.

Jogorvoslatok a szabálysértési eljárásban.

 

1.6.3.      Szabálysértési ismeretek: a helyszínbírságra és egyes szabálysértésekre vonatkozó ismeretek                                                                                                     10 óra

Helyszínbírságra vonatkozó általános szabályok.

A helyszínbírság kiszabására jogosultak köre.

A helyszínbírságolás alkalmazásának feltételei, kizáró okok.

A helyszíni bírság összege.

Készpénz-átutalási megbízás alkalmazása, tartalma.

A helyszínbírságolás gyakorlati végrehajtása.

Szabálysértések.

Rendzavarás.

Garázdaság.

Közbiztonsági tevékenység jogosulatlan végzése.

Veszélyes fenyegetés.

A tulajdon elleni szabálysértés.

Polgári felhasználású robbanóanyaggal és pirotechnikai termékkel kapcsolatos szabálysértés.

Lőfegyverrel kapcsolatos szabálysértés.

Koldulás.

Csendháborítás.

Köztisztasági szabálysértés.

Veszélyeztetés tárgyak elhelyezésével, eldobásával.

Kábítószer-rendészeti szabálysértés.

Szeszesital-árusítás, - kiszolgálás,- és fogyasztás tilalmának megszegése.

A kitiltás, illetve az eltiltás szabályainak megszegése.

Tiltott fürdés.

Személyazonosság igazolásával kapcsolatos kötelességek megszegése.

Külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértés.

Ittas vezetés.

Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése.

A közúti közlekedés rendjének megzavarása.

Engedély nélküli vezetés.

Érvénytelen hatósági engedéllyel vagy jelzéssel való közlekedés.

Vasúti átjárón áthaladás szabályainak megsértése.

Áru hamis megjelölése.

 

Jogi és közigazgatási ismeretek III. tantárgy  12. évfolyam                                       64 óra

 

1.7.   A tantárgy tanításának célja

A tanulók ismerjék meg a büntetőeljárás és a büntetés - végrehajtási jog alapjait. Sajátítsák el a közigazgatási alapismereteket és ismerjék meg a közigazgatási hatósági eljárás főbb szabályait.

 

1.8.   Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

Nincs

 

1.9.   Témakörök

 

1.9.1.      Büntetőeljárás és büntetés-végrehajtási jogi alapismeretek             32 óra

A büntetőeljárás jog fogalma, célja, jogforrásai, hatálya, szerkezete.

A büntetőeljárás alapelvei és alapvető rendelkezései.

A büntető ügyekben eljáró hatóságok feladatai, hatásköre és illetékessége.

A büntetőeljárásban résztvevő személyek.

A bizonyítási eszközök.

A büntetőeljárás menete.

A szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának a célja.

A szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának a rendje (fegyház, börtön, fogház), elzárás és sajátosságai.

A büntetés-végrehajtási intézetek alapvető feladatai.

A feltételes szabadságra bocsátás, a végrehajtási fokozat megváltoztatása, valamint az EVSZ alkalmazásának, és az átmeneti csoportba helyezés szabályai. Az elkülönítés szabályai.

A fogvatartottak (elítéltek és előzetesen letartóztatottak) jogai és kötelességei.

Az elítéltek élelmezési, ruházati, anyagi, egészségügyi ellátásának főbb szabályai.

Az elítéltek befogadása, szabadítása.

Az elkülönítés szabályai.

 

1.9.2.      Közigazgatási alapismeretek                                                                   16 óra

Közigazgatás felépítése és működése.

Az igazgatás és a közigazgatás fogalma.

A közigazgatás feladata, funkciói.

A közigazgatás tevékenységi fajtái.

A közigazgatás szervezetrendszere és sajátosságai.

A központi államigazgatási szervek szervezete és működése.

A Kormány szerepe, szervezet, működése.

A minisztérium feladata és szervezete.

Az államigazgatás területi, helyi szerveinek szervezete és működése.

Az államigazgatási szervek feladat- és hatáskörére vonatkozó főbb szabályok.

Az önkormányzatiság lényege.

Az önkormányzatok szervezetének és működésének főbb szabályai.

A közigazgatás személyzeti rendszere.

A közszolgálat jellemzői.

A közigazgatási jogviszony.

Az ügykezelőkre vonatkozó szabályok és rendelkezések.

           

1.9.3.      A közigazgatási hatósági eljárás                                                             16 óra

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény személyi, területi és időbeli hatálya.

A hatósági jogalkalmazás fogalma.

A hatósági cselekmények fontosabb típusai.

A hatósági ügy és az ügyfél fogalma.

Az eljáró hatóságok köre.

A közigazgatási eljárás szakaszai, azok célja és rendeltetése.

Az elsőfokú eljárás szabályai.

A fellebbezésre vonatkozó főbb szabályok.

A közigazgatási végrehajtás rendeltetése.

 

1.10. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

Tanterem

 

1.11. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)

Elérhetőség

Név: BSZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Kollégiuma
Cím, levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 53-57.
E-mail: szentgyorgyibcsaba@gmail.com
Telefonszámok:
(66) 323-022
(66) 323-143
Fax:
(66) 321-346
RocketTheme Joomla Templates