Fegyveres szervek és vagyonvédelem

9.      évfolyam Fegyveres szervek és vagyonvédelem I. tantárgy                                72 óra

 

1.1.   A tantárgy tanításának célja

A tanuló ismerje meg a magyarországi fegyveres szervek történetét. Ismerje meg a rendőrség, a katasztrófavédelem és a büntetés-végrehajtás feladatát, működését, szervezeti felépítését.

 

1.2.   Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

Nincs

 

1.3.   Témakörök

 

1.3.1.      A magyarországi fegyveres szervek története                                        6 óra

A magyarországi rendvédelem történetének főbb szakaszai.

Az államalapítástól a török kiűzéséig. 

A hódoltsági területek sajátos közigazgatása (vilajet, kádik).

A török kiűzésétől 1848-ig.

Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc idején.

A dualizmus korában.

A két világháború között

Az 1945-1989 közötti időszakban.

A magyarországi rendvédelem nemzetközi együttműködéseinek kialakítása.

A modern rendfenntartó testületek felépítése, modellje.

 

1.3.2.      Fegyveres szervek alapismeretek                                                           20 óra

A fegyveres szervek helye és szerepe a társadalomban, a működésüket meghatározó jogszabályok.

A rendvédelem alapfogalmai.

A Magyarországon működő fegyveres rendvédelmi szervek irányítása: a Belügyminisztérium.

A rendőrség feladatai. A rendőrség működése. A rendőrség szervezeti felépítése. Nemzeti Védelmi Szolgálat feladatai. 

A nemzetbiztonsági szolgálatok szervezete és jogállása.

A katasztrófavédelem feladatai.

A büntetés-végrehajtás feladatai.

A büntetés-végrehajtás működését meghatározó jogszabályok.

Együttműködés a fegyveres szervek között.

A Nemzeti Adó és Vámhivatal irányítása, tevékenységi körei, személyi állománya.

 

1.3.3.      A fegyveres szervek intézkedéseinek elhelyezése a közigazgatási jogalkalmazás rendszerében                                                                                                   6 óra

Magyarország biztonsága és biztonsági stratégiája

A rendészeti tevékenységet végző állami, önkormányzati és civil szervezetek.

A rendőri intézkedések és eljárások alapjai.

A katasztrófavédelmi intézkedések, eljárások alapjai.

A büntetés-végrehajtási szervek feladatai és eljárásai.

 

1.3.4.      Általános vagyonvédelmi és szolgálati ismeretek                               20 óra

A civil vagyonvédelem története, kialakulása Magyarországon.

A vagyonvédelmi szervek tevékenysége és működésük feltételei.

Alapfogalmak, jogszabályi környezet, jogi háttér.

Társaság alapítása.

A vagyon- és titokvédelemre vonatkozó szabályok.

A vagyonőrre vonatkozó általános és speciális szabályok.

A személy- és vagyonőr általános feladatai.

Az etikai szabályok kérdése a szakmai kamarában.

A törvényességi felügyelet.

 

1.3.5.      Speciális munka-, baleset és környezetvédelmi szabályok              10 óra

A fegyveres szervekre vonatkozó munka-, baleset, tűz-, környezetvédelmi, szabályok, előírások.

Az egészségvédelem és az elsősegélynyújtás általános és speciális szabályai

A vagyonőr elsősegély nyújtási kötelezettsége.

A rendőr intézkedési kötelezettsége.

Büntetés-végrehajtási munkavédelmi alapismeretek.

Katasztrófavédelmi munkavédelmi alapismeretek.

Környezetvédelem fogalma, területei, érvényesülése a fegyveres szerveknél, eljárás környezetszennyezés észlelése esetén.

 

 

10.  évfolyam Fegyveres szervek és vagyonvédelem II. tantárgy                              72 óra

 

a.      A tantárgy tanításának célja

A tanulók ismerjék meg a rendőrség, a katasztrófavédelem, a büntetés-végrehajtás és a személy- és vagyonvédelem szolgálatellátására vonatkozó általános szabályokat. Sajátítsák el a személy- és vagyonvédelmi, a tűzoltó és tűzmegelőzési alapismereteket, illetve a büntetés-végrehajtási nevelési alapismereteket.

 

b.     Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

Nincs

 

c.       Témakörök

 

                                                                                                             i.      Általános szolgálati ismeretek                                                      8 óra

Adat- és titokvédelemre vonatkozó előírások, titoktartási szabályok, a fogvatartottak adatainak kezelése.

Az ügykezeléssel kapcsolatos fontosabb fogalmak.

Iratok védelmével kapcsolatos szabályok.

Egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság vizsgálatára vonatkozó rendelkezések.

A szolgálati viszony tartalma.

Beosztási, rendfokozati előmeneteli rendszer.

A fegyveres szerv tagját megillető jogosultságok és elvárások.

           

 A szolgálatellátás általános szabályai                                          10 óra

A szolgálat ellátására vonatkozó általános rendelkezések.

Szolgálaton kívüli magatartási szabályok

Rendőri Hivatás Etikai Kódexe, a Büntetés- végrehajtási szervezet Etikai Kódexe. A hierarchia jelentősége és szerepe a fegyveres szerveknél.

A rendőr magatartására vonatkozó általános szabályok.

Parancs, utasítás fogalma, végrehajtásának rendje.

Alapvető alaki előírások: megjelenés, öltözködés, ápoltság.

Az egyenruha viselésének szabályai.

 

Személy és vagyonvédelmi alapismeretek                                  18 óra

A szolgálatokra való felkészülés, a szolgálat átadására, átvételére és teljesítésére vonatkozó szabályok, szolgálati okmányok.

A szolgálat ellátása során alkalmazható ellenőrző, átvizsgáló eszközök, azok jogszerű alkalmazása.

Az őr-, járőr-, bolti őr-, recepciós szolgálat alapelvei, végrehajtásának rendje és szabályai.

A terület (szállítmány) biztonságának elemeit befolyásoló tényezők.

A védelmi rendszer elemei.

Az elektronikai védelem, fogalma, elemei.

A mechanikai védelmi rendszerek.

A mechanikus védelem lehetőségei és feltételei.

Az objektumvédelem alapjai és fogalma.

Az objektumok csoportosítása, a komplex védelem.

A rendezvénybiztosítás fogalma, helye, szerepe a vagyonvédelemben.

A rendezvények fajtái és csoportosítása.

 

Tűzoltó és tűzmegelőzési alapismeretek                                     20 óra

Égéselmélet és oltóanyag alapismeret.

Az égés és a tűz általános jellemzése, fogalma, kialakulása, terjedése, osztályozása.

A tűz kísérő jelenségei, paraméterei zónái, veszélyei.

A láng jellemzése, szerkezete, tulajdonságai.

A gázcsere fogalma, kialakulása, lefolyása.

A különböző halmazállapotú anyagok égésének sajátosságai, jellemzése.

Az égés megszűntetésének módjai.

Tűzoltóanyagok jellemzése, csoportosítása, felhasználási lehetőségei.

A tűzoltó vízsugár képzése, formái és ezek jellemzése.

Tűzoltási és műszaki mentési alapismeretek.

Az ember, állat, tárgymentések jellemzése, sajátosságai.

Tűzoltási és műszaki mentési tevékenység vezetése.

A tűzmegelőzés helye, szerepe.

Személyek biztonságát szolgáló szabályok rendszere.

A tűzoltás alapvető feltételeit biztosító szabályok.

 

Büntetés-végrehajtási nevelési alapismeretek                            16 óra

A büntetés-végrehajtási nevelés pedagógiai hagyományai.

A büntetés-végrehajtási nevelés történeti-ideológiai változásai.

A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása, célja.

A büntetés- végrehajtási nevelés fogalma, története.

A börtön sajátos környezete, a börtön személyzete, a fogvatartotti hierarchia, informális háló.

A nevelés jogszabályi háttere,- eszközei, ösztönzés, fegyelmezés-jutalmazás.

Eltérő nevelési igényű csoportok (HSR körlet, KBK, fiatalkorúak, nők, első bűntényesek).

A reintegrációs programok, resztoratív elemek.

 

d.      A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

Szaktanterem

 


 

 

11.  évfolyam Fegyveres szervek és vagyonvédelem III. tantárgy                             54 óra

 

a.      A tantárgy tanításának célja

A tanulók ismerkedjenek meg a közlekedés alapfogalmaival és a KRESZ alapvető szabályaival. Szerezzenek polgári védelmi és iparbiztonsági, illetve tűzvédelmi és katasztrófavédelmi hatósági alapismereteket. Személy- és vagyonvédelmi ismereteiket bővítsék a személy és gépjármű be- és kiléptetésének, valamint a recepciós és bolti szolgálat ellátásának szabályaival.

 

b.     Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

Nincs

 

c.       Témakörök

Közlekedésrendészeti ismeretek                                                   12 óra

A közlekedés fogalma szűkebb és tágabb értelemben.

A közlekedés ágazatai, valamint a közúti közlekedésben résztvevők jogai és kötelességei.

Alapvető közúti közlekedési fogalmak, jogszabályi előírások.

A KRESZ hatálya, a bizalmi elv lényege.

Az úttal, a járművekkel kapcsolatos fogalmak, jogszabályi előírások.

A közlekedésben résztvevőkre vonatkozó általános rendelkezések.

A közúti közlekedésben való részvétel személyi feltételei, a járművezetők legfőbb kötelességei.

A járművezetés személyi feltételei.

Kerékpárosra vonatkozó szabályok, közúti jelzőtáblákra vonatkozó közös rendelkezések.

Útvonaltípust jelző és az elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák.

Utasítást adó és a járművek forgalmára vonatkozó tilalmi jelzőtáblák.

Veszélyt jelző és tájékoztatást adó jelzőtáblák.

Útburkolati jelek és egyéb közúti jelzések.

Egyes közúti jelzésekre vonatkozó külön rendelkezések.

A gyalogosokra és a járművek utasaira vonatkozó rendelkezések.

Elsőbbség az útkereszteződésben.

A közúti közlekedési forgalom irányítása rendőri karjelzésekkel. Megkülönböztető és a figyelmeztető jelzéseket használó gépjárművek.

 

                    i.     Polgári védelmi és iparbiztonsági; tűzvédelmi és katasztrófavédelmi hatósági alapismeretek                                                                                           22 óra

Katasztrófák elleni védekezés alapjai.

A katasztrófavédelem hazai jogszabályi alapjai.

A nemzeti védekezés időszakai és rendszere.

A katasztrófák csoportosítása, jellemzői.

Magyarország jellemző katasztrófaveszélyeztetettsége.

Katasztrófavédelmi tervezés alapjai, a katasztrófavédelmi együttműködés alapelvei.

Polgári védelmi alapismeretek.

Polgári védelemi feladatok, köteles és önkéntes polgári védelmi szervezetek. Polgári védelmi szervezetek megalakítása, felkészítése, alkalmazása, mozgósítása.

Lakosságvédelmi feladatok, lakosság riasztása, értesítés, tájékoztatás és felkészítés.

Helyreállítási és újjáépítési ismeretek.

Iparbiztonsági alapismeretek, az iparbiztonsági hatósági eljárások fajtái, hatásköri és illetékességi szabályai.

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos feladatok rendszere.

Biztonsági elemzés, biztonsági jelentés.

Súlyos káresemény elhárítási terv.

Lakossági tájékoztatás.

Veszélyes anyagok közúti, vasúti, vízi és légi szállításának alapvető szabályai.

A tűzmegelőzési és hatósági alapismeretek.

Tűzvédelmi hatósági feladatok alapjai.

A katasztrófavédelem hatósági feladatai, kiemelten a tűzvédelmi hatósági feladatok.

 

Személy-és vagyonvédelmi ismeretek: személy és gépjármű be- és kiléptetésének szabályai                                                                                                                  10 óra

Személy be- és kiléptetés általános feladatai.

Elektronikai beléptető rendszerek.

A személyforgalmi őr tevékenysége rendellenesség, illetve szabálysértés észlelése esetén.

A személyforgalmi őr tevékenysége bűncselekmény észlelése esetén. Gépjárművek be- és kiléptetésének rendje és szabályai.

Be- és kiléptetés általános feladatai.

A szállítmány ellenőrzésének szabályai.

A gépjármű ellenőrzésének szabályai.

Intézkedés tiltott anyagokkal rakott jármű beléptetése esetén.

Bűncselekmények megelőzése.

Az áruforgalmi őr tevékenysége rendellenesség, illetve szabálysértés észlelése esetén.

Az áruforgalmi őr tevékenysége bűncselekmény észlelése esetén.

 

Személy-és vagyonvédelmi ismeretek: recepciós és bolti szolgálat ellátásának szabályai                                                                                             10 óra

Recepciós szolgálat ellátásának szabályai.

Be- és kiléptetés általános feladatai.

Ruházat, csomagellenőrzés szabályai.

A kulcsok kezelésének rendje, a telefonközpontos feladatai.

Intézkedés tűz, illetve egyéb katasztrófa észlelése esetén.

Az objektum kiürítésének rendje.

A recepciós tevékenysége rendellenesség észlelése esetén.

A recepciós tevékenysége szabálysértés, illetve bűncselekmény észlelése esetén. Bolti őrszolgálat ellátásának szabályai.

A dolgozók be- és kiléptetésének általános feladatai, szabályai.

A bolti őr viselkedésének alapvető szabályai.

Csomagátvizsgálás szabályai, be, illetve a kiszállítást végző gépjárművek ellenőrzése.

A bolt kiürítésének rendje.

Intézkedések a vásárlási szabályokat megsértő vásárlókkal szemben.

A bolti őr tevékenysége szabálysértés. illetve bűncselekmény észlelése esetén.

 


 

12.  évfolyam Fegyveres szervek és vagyonvédelem III. tantárgy                             54 óra

 

a.      A tantárgy tanításának célja

A tanulók ismerkedjenek meg a közlekedés alapfogalmaival és a KRESZ alapvető szabályaival. Szerezzenek polgári védelmi és iparbiztonsági, illetve tűzvédelmi és katasztrófavédelmi hatósági alapismereteket. Személy- és vagyonvédelmi ismereteiket bővítsék a személy és gépjármű be- és kiléptetésének, valamint a recepciós és bolti szolgálat ellátásának szabályaival.

 

b.     Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

Nincs

 

c.       Témakörök

 

                                                                                                             i.      Közlekedésrendészeti ismeretek                                                12 óra

A közlekedés fogalma szűkebb és tágabb értelemben.

A közlekedés ágazatai, valamint a közúti közlekedésben résztvevők jogai és kötelességei.

Alapvető közúti közlekedési fogalmak, jogszabályi előírások.

A KRESZ hatálya, a bizalmi elv lényege.

Az úttal, a járművekkel kapcsolatos fogalmak, jogszabályi előírások.

A közlekedésben résztvevőkre vonatkozó általános rendelkezések.

A közúti közlekedésben való részvétel személyi feltételei, a járművezetők legfőbb kötelességei.

A járművezetés személyi feltételei.

Kerékpárosra vonatkozó szabályok, közúti jelzőtáblákra vonatkozó közös rendelkezések.

Útvonaltípust jelző és az elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák.

Utasítást adó és a járművek forgalmára vonatkozó tilalmi jelzőtáblák.

Veszélyt jelző és tájékoztatást adó jelzőtáblák.

Útburkolati jelek és egyéb közúti jelzések.

Egyes közúti jelzésekre vonatkozó külön rendelkezések.

A gyalogosokra és a járművek utasaira vonatkozó rendelkezések.

Elsőbbség az útkereszteződésben.

A közúti közlekedési forgalom irányítása rendőri karjelzésekkel. Megkülönböztető és a figyelmeztető jelzéseket használó gépjárművek.

 

Polgári védelmi és iparbiztonsági; tűzvédelmi és katasztrófavédelmi hatósági alapismeretek                                                                                                         22 óra

Katasztrófák elleni védekezés alapjai.

A katasztrófavédelem hazai jogszabályi alapjai.

A nemzeti védekezés időszakai és rendszere.

A katasztrófák csoportosítása, jellemzői.

Magyarország jellemző katasztrófaveszélyeztetettsége.

Katasztrófavédelmi tervezés alapjai, a katasztrófavédelmi együttműködés alapelvei.

Polgári védelmi alapismeretek.

Polgári védelemi feladatok, köteles és önkéntes polgári védelmi szervezetek. Polgári védelmi szervezetek megalakítása, felkészítése, alkalmazása, mozgósítása.

Lakosságvédelmi feladatok, lakosság riasztása, értesítés, tájékoztatás és felkészítés.

Helyreállítási és újjáépítési ismeretek.

Iparbiztonsági alapismeretek, az iparbiztonsági hatósági eljárások fajtái, hatásköri és illetékességi szabályai.

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos feladatok rendszere.

Biztonsági elemzés, biztonsági jelentés.

Súlyos káresemény elhárítási terv.

Lakossági tájékoztatás.

Veszélyes anyagok közúti, vasúti, vízi és légi szállításának alapvető szabályai.

A tűzmegelőzési és hatósági alapismeretek.

Tűzvédelmi hatósági feladatok alapjai.

A katasztrófavédelem hatósági feladatai, kiemelten a tűzvédelmi hatósági feladatok.

 

Személy-és vagyonvédelmi ismeretek: személy és gépjármű be- és kiléptetésének szabályai                                                                                                                  10 óra

Személy be- és kiléptetés általános feladatai.

Elektronikai beléptető rendszerek.

A személyforgalmi őr tevékenysége rendellenesség, illetve szabálysértés észlelése esetén.

A személyforgalmi őr tevékenysége bűncselekmény észlelése esetén. Gépjárművek be- és kiléptetésének rendje és szabályai.

Be- és kiléptetés általános feladatai.

A szállítmány ellenőrzésének szabályai.

A gépjármű ellenőrzésének szabályai.

Intézkedés tiltott anyagokkal rakott jármű beléptetése esetén.

Bűncselekmények megelőzése.

Az áruforgalmi őr tevékenysége rendellenesség, illetve szabálysértés észlelése esetén.

Az áruforgalmi őr tevékenysége bűncselekmény észlelése esetén.

 

                 ii.     Személy-és vagyonvédelmi ismeretek: recepciós és bolti szolgálat ellátásának szabályai            10 óra

Recepciós szolgálat ellátásának szabályai.

Be- és kiléptetés általános feladatai.

Ruházat, csomagellenőrzés szabályai.

A kulcsok kezelésének rendje, a telefonközpontos feladatai.

Intézkedés tűz, illetve egyéb katasztrófa észlelése esetén.

Az objektum kiürítésének rendje.

A recepciós tevékenysége rendellenesség észlelése esetén.

A recepciós tevékenysége szabálysértés, illetve bűncselekmény észlelése esetén. Bolti őrszolgálat ellátásának szabályai.

A dolgozók be- és kiléptetésének általános feladatai, szabályai.

A bolti őr viselkedésének alapvető szabályai.

Csomagátvizsgálás szabályai, be, illetve a kiszállítást végző gépjárművek ellenőrzése.

A bolt kiürítésének rendje.

Intézkedések a vásárlási szabályokat megsértő vásárlókkal szemben.

A bolti őr tevékenysége szabálysértés. illetve bűncselekmény észlelése esetén.


 

13.  Fegyveres szervek és vagyonvédelem IV. tantárgy                                               80 óra

 

a.      A tantárgy tanításának célja

A tanulók ismerjék meg a kényszerítő és a támadáselhárító eszközöket, tudják elhatárolni azok alkalmazását a rendőri, illetve a személy- és vagyonőri munkában.  Tovább mélyítsék személy- és vagyonvédelmi ismereteiket. Ismerkedjenek meg a határrendészeti és a katasztrófavédelmi műszaki alapismeretekkel.

 

b.     Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

Nincs

 

c.       Témakörök

 

                                                                                                             i.      A kényszerítő és a támadáselhárító eszközök                         18 óra

A fegyveres szervek kényszerítő eszköz-használata és a személy- és vagyonőri támadáselhárító eszközhasználat elhatárolása.

Rendőri ismeretek:

A kényszerítő eszközök alkalmazásának közös szabályai.

A kényszerítő eszközök csoportosítása.

Testi kényszer.

Bilincs.

Vegyi eszköz, elektromos sokkoló eszköz, rendőrbot, kardlap, illetőleg más eszköz alkalmazása.

A szolgálati kutya alkalmazása.

Útzár, megállásra kényszerítés.

Lőfegyverhasználat szabályai.

Csapaterő, tömegoszlatás.

A büntetés- végrehajtásnál rendszeresített kényszerítő eszközök, alkalmazásuk eltérő szabályai.

Személy- és vagyonőri ismeretek:

A jogtalan támadás, a jogos védelem, végszükség, mint a szakma alapjainak elhatárolása.

A támadáselhárító eszközök jogszerű és szakszerű alkalmazásának szabályai.

A testi kényszer és a gumibot alkalmazásának szabályai.

A vegyi eszköz (gázspray) alkalmazásának esetei, szabályai.

A szolgálati kutya alkalmazása.

A fegyveres munkavégzés jogszabályi feltételei.

A maroklőfegyver alkalmazásának esetei, feltételei és szabályai.

 

                                                                                                          ii.       Határrendészeti ismeretek                                                          22 óra

A Határőrség történetének rövid áttekintése.

A határrendészeti szolgálati ág fejlődése, helye, szerepe, feladatrendszere a Rendőrség szervezeti felépítésében.

A határrendészeti feladatok változásai az Európai Uniós csatlakozás és a Schengeni taggá válás következtében.

Az államhatárral kapcsolatos alapfogalmak.

A határrendészeti feladatokat meghatározó főbb jogi szabályzók.

A határrendészeti szolgálati ág felépítése.

A határrendészeti kirendeltség fogalma, felépítése, feladatai.

A határforgalom-ellenőrzés és a határőrizet meghatározása.

A határbiztonsági rendszer felépítése.

A határellenőrzéssel, határrend fenntartásával, a mélységi ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátásának rendje, az idegenrendészeti intézkedések és eljárások.

A kiegyenlítő intézkedések bevezetésének gyakorlati megvalósulása, akciók végrehajtásának rendje, a mélységi ellenőrzés technikai eszközei.

 

               iii.     Személy- és vagyonvédelmi ismeretek: szállítmányok kísérése és a járőrszolgálat ellátásának szabályai                                                                              12 óra

A különböző szállítmányok kísérése (veszélyes, vasúti, közúti, vízi- és légi).

A szállítmánykísérő őr feladatai, felszerelése.

A pénz- és értékszállítás, mint vagyonvédelmi tevékenység, jelentősége és fontossága.

A pénz- és értékszállítás gyalogosan, közterületen, tömegközlekedési eszközön. A pénz- és értékszállítás gépkocsival.

A szállításra vonatkozó szabályok, tilalmak.

Eljárás rendőri közúti ellenőrzéskor. Eljárás baleset esetén. Eljárás műszaki hiba esetén. Eljárás saját baleset esetén. Eljárás gyanús követés esetén.

Az értékszállítás befejezését követő feladatok. Különbségek a pénz- és értékszállítás, valamint a veszélyes szállítmányok őrzése terén.

A veszélyes szállítmányőrzés fogalma és területei.

A járőrszolgálat ellátásának szabályai, járőr általános feladatai.

A járőrszolgálat felszerelése.

A járőr útvonal és időterve.

Járőrözési módok.

Intézkedés tűz, illetve egyéb katasztrófa észlelése esetén.

A járőr intézkedése behatolásra utaló jelek észlelésekor, tevékenysége rendellenesség észlelése esetén. A járőr tevékenysége szabálysértés észlelése esetén.

A járőr tevékenysége bűncselekmény észlelése esetén.

 

               iv.     Személy- és vagyonvédelmi ismeretek: a készenléti (kivonuló) járőrszolgálat ellátásának szabályai és a speciális őrzés védelem                                                   12 óra

A készenléti (kivonuló) járőrszolgálat.

Készenléti járőr általános feladatai, felszerelése, útvonala és kivonulási útvonaltervei.

Kapcsolattartás a diszpécserrel.

Intézkedés tűz, illetve egyéb katasztrófa észlelése esetén.

A készenléti járőr intézkedése behatolásra utaló jelek észlelésekor, rendellenesség észlelése esetén.

A készenléti járőr tevékenysége szabálysértés, bűncselekmény észlelése esetén. Speciális őrzés védelem.

Lopások, zsebtolvajlások megelőzése, bizonyítása, és az ezekkel kapcsolatos intézkedések.

A rendkívüli események bekövetkezése esetén teendő intézkedések.

Intézkedési kötelezettségek szabálysértés, bűncselekmény észlelése esetén.

A bűncselekmény elkövetésén tetten ért személy elfogása, kísérése és a hatóságnak történő átadása.

 

                                                                 v.     Katasztrófavédelmi műszaki alapismeretek                                                 16 óra

A katasztrófavédelem eszközei, felszerelései

A katasztrófavédelmi felszerelések rendszerezése, csoportosítása.

A szakszerű, gazdaságos és biztonságos üzemeltetésű katasztrófavédelmi eszközök műszaki jellemzői.

A tűzoltó szakfelszerelések csoportosítása.

A tűzoltó fecskendők szívó- és nyomóoldali felszereléseinek műszaki jellemzői, használatuk lehetőségei.

A habképzés kiegészítő felszerelései.

A tűzoltó készülékekkel kapcsolatos alapfogalmak. A tűzoltó készülékek típusai, fő részeik és működésük.

Egyéb felszerelések általános jellemzése.

Katasztrófavédelem védőeszközei.

A védőeszközök fogalma és csoportosítása.

A légzésvédő eszközök feladata és csoportosítása.

A tűzoltóságnál használatos légzőkészülékek főbb szerkezeti részei és működésük. A hővédő-ruhák és vegyi anyagok ellen védő ruhák fajtái, jellemzésük és használatukra vonatkozó előírások.

A tűzoltási és műszaki mentési feladatoknál használatos egyéb védőeszközök fajtái, jellemzésük és a használatukra vonatkozó előírások.

 


 


Elérhetőség

Név: BSZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Kollégiuma
Cím, levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 53-57.
E-mail: szentgyorgyibcsaba@gmail.com
Telefonszámok:
(66) 323-022
(66) 323-143
Fax:
(66) 321-346
RocketTheme Joomla Templates